#به‌وقت‌دلتنگی

دلتنگی آن است که 

جسمت نتواند به آنجایی برود 

که جانت می رود.....💔

savecomment
back

نظرات

noResult

نظری ثبت نشده است

send