مدافع وحدت
 

امام خامنه ای : هر کس چه   در محیط سنی و چه در محیط شیعه  به همدلی و  ارتباطات حسنه و دوستانه بین شیعه و سنی کمک کند.