معادلات عقیم 9
پروژه فروپاشی شوروی اینگونه آغاز شد که بعد از جنگ جهانی دوم دو ابر قدرت لیبرالی غرب و کمونیستی شرق شکل گرفت.

در جنگ سرد این ها تمام کشورهای استراتژیک و پلوژئوتیک را شناسایی می کردند و روی آن ها برنامه ریزی می کردند.

نظام کمونیستی کشورهایی را که انتخاب می کرد به صورت جنگ خشن و چریکی این ها را می گرفت و غرب به صورت جنگ نرم و برانداز این کار را می کرد.

در همین دوره ها بود که آمریکا حساسیت ایران را به دست آورد و ایران شد ژاندارم آمریکا در منطقه و جزیره ثبات...