معادلات عقیم 8

معادلات عقیم 8

بعد از این سخنرانیِ آقای فوکویاما تیمی طراحی شد برای بررسی نحوه براندازی جمهوری اسلامی ایران.

اعضای تیم عبارت بودند از :پاتریک کلاوسون ، فرانسیس فوکویاما ، کنت تیمرمن و ساموئل هانتینگتون . تجزیه و تحیلی صورت گرفت و پروژه ای سی ساله طراحی کردند با عنوان پروژه 2020 ، یعنی سال 2020 . این پروژه با ریل گذاری در حوزه های سیاسی امنیتی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی کارش را پیش می بَرَد.

این طرح آماده شد. آقای ساموئل هانتینگتون طرح خود را نوشت با عنوان موج سوم ، گفت همان بلایی را که سر شوروی آوردیم و آن را فروپاشی کردیم باید امروز در یک مقطع سی ساله بر سر نظام اسلامی بیاوریم .
پروژه فروپاشی شوروی اینگونه آغاز شد که بعد از جنگ جهانی دوم دو ابر قدرت لیبرالی غرب و کمونیستی شرق شکل گرفت...