معادلات عقیم 3

معادلات عقیم 3

در همان زمان انقلاب ایران اتفاق می افتد . در آن زمان غرب و شرق جنگ سرد را کنار می گذارند و متحد می شوند برای مقابله با ایران چون انقلاب اسلامی ایران گفت نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی .

 انقلاب را دچار تنش هایی کردند ...