معادلات عقیم 19

معادلات عقیم 19

حال آقای ساموئل هانتینگتون می گوید همان برنامه ای که بر روی شوروی پیاده کردیم را باید بر روی ایران پیاده بکنیم
ساموئل هانتینگتون در ادامه صحبت هایش گفت که دو کار را باید با تغییرات انجام دهیم یکی این که در شوروی خدا را قبول نداشتند ما به اثبات رساندیم که خدا هست در زمینه فردی می شود از آن استفاده کرد ولی در ایران باید خدا را ببریم زیر سوال ، چون عقیده دینی و اسلامی با مردم ایران عجین شده است و باید خدا را از بین ببریم با تبصره مهدویت و امام حسین.
دوم این است که ما در سازمان کا.گ.ب نفوذ کردیم ولی ضربه نزدیم در وزارت اطلاعات ایران وقتی وارد می شویم باید ضربه سنگین بزنیم که دیگر این ها نتوانند ایران را جمع بکنند .
بنابراین دو کار انجام دادند شروع کردند با روزنامه ها و ماهنامه هایشان در تخریب اعتقادات مردم و در موازاتش با نفوذ در وزارت اطلاعات چالش های امنیتی ایجاد کردند...