معادلات عقیم 15

معادلات عقیم 15
در عوض مدیران درجه دو و سه را خریدیم و به آن ها گفتیم باید گزارش مثبت بدهند به مرکزیت تا گورباچف نظر کا.گ.ب را جلب کند.

به همین طریق  که دولت گورباچف آمد سرکار از طریق معاونانی که همه عوامل سی.آی.ای بودند شعار توسعه سیاسی توسعه اقتصادی و اصلاحات را از دهان گورباچف بیرون دادیم.

مارگارت تاچر می گوید گورباچف خبر نداشت که وقتی شعار دفرم می دهد باید زیرساخت ها را اصلاح بکند تا این که نشست سازمان بین المللی شکل گرفت سخنرانی می کردند و حرف آخر را گورباچف می زد و ریگان . ریگان سخنرانی اش را کرد یک لبخند به گورباچف زد و آمد کنار ایستاد.  گورباچف آمد پشت تریبون و این طور سخنرانی کرد : ما هم نیاز به اصلاحات داریم نیاز به توسعه اقتصادی داریم و نیاز به توسعه سیاسی داریم.

نماینده های کشورهایی که آن جا بودند سیاست مدار بودند فهمیدند تاریخ انقضای کمونیزم تمام شد زیرا دارند این شعارها را می دهند درحالی که این شعارها ، شعارهای براندازی است.

بعد از این سخنرانی ، سازمان کا.گ.ب گورباچف را احضار کرد...