معادلات عقیم 14

معادلات عقیم 14
در ادامه می گوید با نفوذی که انجام دادیم دولت گورباچف را تایید کردیم و آوردیم روی کار و کنار دست آقای گورباچف با این هزینه هایی که انجام دادیم یک آقایی را گذاشتیم به نام یلتسین که مردم او را بشناسند این شخص رسانه ای بشود اگر گورباچف ترور شد ، مرد پروژه ما روی زمین نماند.

مارگارت تاچر می گوید ما در سازمان کا.گ.ب وقتی نفوذ کردیم در مرکزیت آن نفوذ نکردیم در سفرهای اروپایی که این ها داشتند و ما تور امنیتی اطلاعاتی پهن می کردیم وقتی می فهمیدند که قرار است به کمونیزم خیانت بکنند موافق نبودند.

در عوض مدیران درجه دو و سه را خریدیم...