معادلات عقیم 10

معادلات عقیم 10
در همین دوره ها بود که آمریکا حساسیت ایران را به دست آورد و ایران شد ژاندارم آمریکا در منطقه و جزیره ثبات .

در عوض شوروی به روی کشور نیکاراگوئه که کنار آمریکا است برنامه ریزی کرد. به این شکل ایران می شد نمونه ای برای کشورهایی که می خواهند بیایند زیر چرت غرب و نیکاراگوئه می شد نمونه ای برای کشورهایی که می خواهند بیایند زیر چرت کمونیزم شرق .

وقتی شوروی نیکاراگوئه را گرفت آمریکا برای بازپسگیری نیکاراگوئه مطالعاتی در سی.آی.ای ،  سازمان جاسوسی اطلاعاتی خودش انجام داد و بعد از آن مطالعاتی که انجام شد استراتژی ای را پیاده کرد . سازمان سی.آی.ای خانمی را پیدا کرد در نیکاراگوئه به نام چامورا . هزینه کرد و سپس نفوذ پیدا کرد در این شخص.

آمریکا یک روزنامه راه انداخت با سه شعار اصلی در سه صفحه اصلی و به چامورا گفت این شعارها را پیش می بری . این شعارها آشناست برای ایرانی ها . توسعه سیاسی توسعه اقتصادی و اصلاحات...