آنچه از دل برآید 1آنچه از دل برآید 2آنچه از دل برآید 3